วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างวัสดุสำนักงาน (หญ้าเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาทำพานบายศรี โครงการสืบสานประเพณีแคเบ็ญ แซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟและย้ายป้ายโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแคเบ็ญ แซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแคเบ็ญแซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจัดงานสืบสานประเพณี แคเบ็ญแซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง