วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงไมค์พร้อมลำโพงแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องบันทึกเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง