วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒฯาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรางค์กู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างจัดซื้อรถดรั้มเปอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพา่หานะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะทะเบียน 82-2547 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการต่อเติมศาลาโดมพักญาติบริเวณฌาปกิจสถานเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องแถว คสล.ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สูง ๒ บานเปิด) จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง