วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานหานะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัส COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ทะเบียน 30-0221 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตัวถังรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิบัติธรรมบวชภาคฤดูร้อนถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแห่บุญพระเวศ เทศน์มหาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง