การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 มี.ค. 2565    คู่มือประชาชน เรื่อง การชำระภาษีป้าย 65
  15 มี.ค. 2565    คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 65
  15 มี.ค. 2565    คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 55
  15 มี.ค. 2565    คู่มือประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิย์ พ.ศ. 2499ฯ 47
  15 มี.ค. 2565    คู่มือประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ฯ 44
  15 มี.ค. 2565    คู่มือประชาชน เรื่อง การจดทะเบียน(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ 47
  15 มี.ค. 2565    ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่คู่มือสำหรับบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 48
  15 มี.ค. 2565    คู่มือประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 46
  15 มี.ค. 2565    คู่มือประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ 47
  11 มิ.ย. 2563    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 108

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 309239 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน