การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่
เบอร์โทร 083-3774442
 
    
นายไพ  บุญช่วย       นายวิจิตร แหวนวงษ์
รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 089-2832810   เบอร์โทร 082-1396950
           
นายประเสริฐ แหวนวงษ์   ร.ต.อ.อภิชาติ  จิวขุนทด
เลขานุการนายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 094-3620214   เบอร์โทร 089-8462084
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
  นางวิไลวรรณ    พาสดา  
 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลปรางค์กู่

095-8785164

 
นางวิไลวรรณ   พาสดา นางอรพันธ์  ศรีระษา นายสิริพงษ์ชัย  มั่นทรัพย์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

095-8785164

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

094-3414682

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง

085-0235745

จ่าเอกประวิช  บุตรงาม นายณัฐพงศ์  อสิพงษ์ นางสาวศศิธร   ธรรมชาติ

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

084-8884901

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

065-1184729

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองาสธารณสุขฯ

087-4463529

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 407236 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน