การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
     

 


   
  นายสุรศักดิ์  สิมาขันธ์  
 

ปลัดเทศบาล

085-0134291

 
นางสาววิไลวรรณ  ทองละมุล นางอรพันธ์  ศรีระษา นายสิริพงษ์ชัย  มั่นทรัพย์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

045-697381

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

045-697381

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง

045-697381

นายสิริพงษ์ชัย  มั่นทรัพย์ นายณัฐพงศ์  อสิพงษ์ นายสุรศักดิ์  สิมาขันธ์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการประปา

045-697381

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

045-697381

ปลัดเทศบาล รักษาการ
ผู้อำนวยการกองาสธารณสุขฯ

045-697381

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 354444 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน