การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
     

 


   
  นายสุรศักดิ์  สิมาขันธ์  
  ปลัดเทศบาล  
นางสาววิไลวรรณ  ทองละมุล นางอรพันธ์  ศรีระษา นายสิริพงษ์ชัย  มั่นทรัพย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสิริพงษ์ชัย  มั่นทรัพย์ นายณัฐพงศ์  อสิพงษ์ นายสุรศักดิ์  สิมาขันธ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการประปา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ปลัดเทศบาล รักษาการ
ผู้อำนวยการกองาสธารณสุขฯ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 134178 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน