การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ เดิมมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลมาก่อน ชื่อ"สุขาภิบาลปรางค์กู่" ต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พุทธศักราช 2542 จัดตั้งเทศบาลตำบลทั่วประเทศ เป็นผลให้"สุขาภิบาลปรางค์กู่" เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น"เทศบาลตำบลปรางค์กู่" ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542เป็นต้นมา ในปัจจุบันเทศบาลตำบลปรางค์กู่มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองแยกออกมาจากที่ว่าการอำเภอ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมาติดต่อราชการและขอรับบริการด้านต่างๆ ได้สะดวก

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 458497 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน