การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 สภาพทั่วไป

สภาพภูมิประเทศ

เขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขาพื้นดินส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำนา ลักษณะดินเป็นดินปนทราย ไม่มีแม่น้ำไหลผ่านมีเพียงลำห้วยสาขาของแม่น้ำมูล และ หนองเท่านั้น ลำห้วยที่สำคัญคือ "ลำห้วยสำราญ" เป็นลำห้วยที่สำคัญที่สุดของอำเภอ ไหลจากท้องที่อำเภอขุขันธ์ เข้าสู่อำเภอปรางค์กู่, "ลำห้วยฆ้อง" เป็นลำห้วยที่ไหลมาจากท้องที่อำเภอขุขันธ์สู่อำเภอปรางค์กู่ที่บ้านกอกหวาน ตำบลโพธิ์ศรี ผ่านตำบลพิมาย ตำบลตูม เป็นลำห้วยที่ไหลผ่านใจกลางของอำเภอปรางค์กู่และเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่

ประชากรและกลุ่มชาติพันธุ์

ในเขตเทศบาลประกอบด้วยประชากร จำนวนทั้งสิ้น 2,848 คน จำแนกเป็นเพศชาย 1,381 คน เพศหญิง 1,467 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 890 ครัวเรือน  กลุ่มชาติพันธุ์หลักดั้งเดิมในเขตเทศบาลได้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขมร ซึ่งพูดภาษาเขมรถิ่นไทย(เขมรสูงหรือขแมร์เลอ) และกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกูย (หรือกวยหรือส่วย) ซึ่งพูดภาษากูย กลุ่มชาติพันธุ์รองคือกลุ่มชาติพันธุ์ชาวลาวซึ่งพูดภาษาลาว ซึ่งมีอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าชาวเขมรและชาวกูย 

เขตการปกครอง

เขตการปกครองภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 10 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ได้แก่

  • หมู่ที่ 1 ตำบลพิมาย (เต็มทั้งพื้นที่)
  • หมู่ที่ 4 ตำบลพิมาย (เต็มทั้งพื้นที่)
  • หมู่ที่ 5 ตำบลพิมาย (บางส่วน)
  • หมู่ที่ 4 ตำบลพิมายเหนือ (บางส่วน) 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 466597 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน