การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบลปรางค์กู่

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1.อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ

       1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

       2. ให้มีและบำรุงทางบก

       3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

       4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

       5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

       6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

       7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

       8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 134180 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน