การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 ด้านการบริการพื้นฐาน

การคมนาคมและขนส่ง

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลปรางค์กู่ 1 แห่ง
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2167 (อำเภอปรางค์กู่-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220) เส้นทางดังกล่าวนี้เชื่อมระหว่างเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่(ตัวอำเภอห้วยทับทัน) กับตัวจังหวัดศรีสะเก โดยทางรถยนต์ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร และระหว่างเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่กับตัวอำเภอขุขันธ์ เป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ทั้งนี้ มีรถโดยสารประจำทางให้บริการคือในเส้นทางปรางค์กู่-ศรีสะเกษ
 • ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลมี ทั้งสิ้น 51 สาย
  • ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย ระยะทางรวม 3 กิโลเมตร
  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จำนวน 24 สาย ระยะทางรวม 10.85 กิโลเมตร
  • ถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย ระยะทางรวม 2.0 กิโลเมตร
  • ถนนดิน จำนวน 1 สาย ระยะทางรวม 0.85 กิโลเมตร
  • ถนนทางหลวงแผ่นดิน ที่โอนให้เทศบาลดูเล จำนวน 2 สาย ระยะทางรวม 3.20 กิโลเมตร

ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร

 • บ้านที่มีโทรศัพท์พื้นฐาน ใช้งาน 325 หลังคาเรือน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาล)
 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง (ไปรษณีย์ปรางค์กู่ 33170)
 • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 13 เครื่อง
 • ชุมสายโทรศัพท์ 1 ชุมสาย
 • สถานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 8 แห่ง
 • พื้นที่รับสัญญาณเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์(ไม่รวมสัญญาณจากจานดาวเทียมและเคบิ้ล) คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมด
 • พื้นที่รับสัญญาณเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (ทั้งระบบ AM และ FM)คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมด

พลังงานไฟฟ้า

 • ได้รับบริการจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสถานีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ทั่วถึงครบทั้ง 10 ชุมชน
  • พื้นที่เขตเทศบาลที่ได้รับกระแสไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 95 ของพื้นที่
  • ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 881 ครัวเรือน
  • ไฟฟ้าสาธารณะ 120 จุด

การประปาและแหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ห้วย หนอง คลอง บึง ธรรมชาติ 11 แห่ง
 • สำนักงานการประปา 1 แห่ง (การประปาเทศบาลตำบลปรางค์กู่)
  • ครัวเรือนในเขตเทศบาลที่มีน้ำประปาใช้ 890 ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 100)
  • ปริมาณการผลิตน้ำประปา 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
  • ปริมาณการใช้น้ำประปาจริง 4,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
  • แหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา 1 แหล่ง
  • ระบบประปาใช้การได้ตลอดทั้งปี

การใช้ที่ดิน

เทศบาลตำบลห้วยทับทันมีพื้นที่รวมประมาณ 6,125 ไร่ แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์และขนาดพื้นที่โดยประมาณเฉลี่ยต่อไร่ ดังนี้

  • พื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 1,035 ไร่
  • พื้นที่ที่พักอาศัย ประมาณ 505 ไร่
  • พื้นที่หน่วยงานของรัฐ 10 แห่ง
  • พื้นที่สวนสาธารณะ/สันทนาการ 7 แห่ง
  • พื้นที่พาณิชยกรรม 15 แห่ง
  • พื้นที่สาธารณะ ประมาณ 50 ไร่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 297668 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน