การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 สำนักปลัด
   
     

 


   
  นางวิไลวรรณ  ทองละมุล  
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
   
  นางอรพันธ์  ศรีระษา  
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
   
  นางสาวอุษณีย์  ศรีลาชัย  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
นางสาวดวงพร  เทียมจิตร นางสาวเกษร  วงศ์เศษ นายธีรวัฒน์  เติมใจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
จ่าเอกประวิช  บุตรงาม นางรำพรรณ  เหมือนตา ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
นักการ (ลูกจ้างประจำ) คนงาน (ลูกจ้างประจำ)
 
นางวราภรณ์  แหวนวงษ์   นายทองใส  พิกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
  พนักงานขับรถดับเพลิง
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
   
นายชินวัตร์  แหวนวงษ์   ว่าง
พนักงานประชาสัมพันธ์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
  แม่บ้าน (พนักงานจ้างทั่วไป)
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 283838 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน